top of page

ESG

Miljö-, social- och företagsstyrning

Vårt ESG-erbjudande

ESG står för "environmental, social, and governance", som utgör grunden för hållbarhet i affärsverksamheten. Dessa områden representerar de miljömässiga, sociala och styrningsaspekter som företag anser främja hållbar utveckling. I affärssammanhang innebär hållbarhet att företag noga överväger hur deras affärsmodell, produkter och tjänster kan bidra till en positiv och långsiktig påverkan på samhälle och miljö.

En avgörande aspekt av ESG är företagets riskhantering, vilket innebär att företag aktivt arbetar för att minimera eventuella negativa konsekvenser av sin verksamhet. Genom att integrera ESG-kriterier i beslutsfattandet strävar företag efter att skapa affärsmodeller som är långsiktigt hållbara och tar hänsyn till både samhälleliga behov och planetens välbefinnande.

Detta område förklarar inte bara vad ESG står för utan belyser också hur banken aktivt integrerar dessa principer i sin kapitalhantering. Det betonar vikten av ESG inte bara som en trend utan som en grundläggande faktor som påverkar affärsbeslut. Att vara medveten om och agera i enlighet med ESG-kriterier blir allt mer centralt i dagens affärsvärld, vilket bidrar till att främja en ansvarsfull och hållbar ekonomi.

Miljö

Vår miljö påverkas avsevärt av vad vi producerar och konsumerar. Vår produktion, som spänner över allt från bilar till mat, bidrar till klimatförändringar, utnyttjar resurser och leder till bland annat avfall, utsläpp, avskogning och förlust av biologisk mångfald.

Social

Företag har ansvar för sina anställda och samhället i stort och detta ansvar omfattar områden som arbetsvillkor, anställdas rättigheter och främjande av mångfald.

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning inom ett företag fungerar som en kontrollmekanism och tar upp frågor som mutor, korruption, beskattning, ersättning till chefer, aktieägares rösträtt och interna kontroller. Vi är övertygade om att effektiv bolagsstyrning är avgörande för en hållbar utveckling av företag, vilket gynnar aktieägare, anställda och samhället på lång sikt.

Ökad transparens kring styrelsens sammansättning och aktieägarnas rättigheter framstår som en kritisk aspekt av bolagsstyrningen.

Betyg

ESG-betyg, som står för Environmental, Social, and Governance, är en övergripande bedömning av ett företags prestationer i viktiga hållbarhets- och etiska kriterier. Investerare och intressenter förlitar sig i allt högre grad på ESG-betyg för att utvärdera hur väl ett företag hanterar sin påverkan på miljön, sitt sociala ansvar och effektiviteten i sina styrningsmetoder. Detta klassificeringssystem går längre än traditionella finansiella mått och ger en helhetssyn på ett företags engagemang för hållbara och etiska affärsmetoder. Ett högt ESG-betyg är ofta ett tecken på ett företags långsiktiga motståndskraft, etiska värderingar och dess förmåga att navigera i ett snabbt föränderligt affärslandskap och samtidigt minimera negativa effekter på samhället och miljön.

Hämta en kostnadsfri demo av vår ESG-Rapport

Vår ESG-rapport är utformad ur ett fastighetsperspektiv och erbjuder värdefulla insikter för yrkesverksamma inom branschen. Den fungerar som en omfattande resurs som håller dig informerad om nya lagar, relevanta statistik, jämförelser av dina nyckelindikatorer mot branschstandarder och mycket mer.

Thanks for submitting!

bottom of page